info@noithatgiaphat.com.vn

0868.306686/0989133020

Menu

Thiết kế Biệt thự

Công ty cổ phần Nội thất Gia Phát – GiaPhat Interior

 

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC BIỆT THỰ

------------------------------------------

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 1:

 Thiết kế kiến trúc - nội thất biệt thự đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 1 (ảnh 1)

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 1 (ảnh 2)

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 1 (ảnh 3)

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 1 (ảnh 4)


 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 2:

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 2 (ảnh 1)

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 2 (ảnh 2)

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 2 (ảnh 3)

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 2 (ảnh 4) 


 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 3:

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 3 (ảnh 1)

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 3 (ảnh 2)

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 3 (ảnh 3)

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 3 (ảnh 4)

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 3 (ảnh 5)

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 3 (ảnh 6)

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 3 (ảnh 7)

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 3 (ảnh 8)

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 3 (ảnh 9)

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 3 (ảnh 10)

  

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 3 (ảnh 11)

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 3 (ảnh 12) 


 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 4:  

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

 Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 4 (ảnh 1) 

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

  Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 4 (ảnh 2)

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

 Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 4 (ảnh 3)

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 4 (ảnh 4) 


 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 5:  

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 5 (ảnh 1)  

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

 Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 5 (ảnh 2)   


 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 6: 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 6 (ảnh 1) 

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 6 (ảnh 2)  


 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 7:  

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 7 (ảnh 1)  

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - Mẫu 7 (ảnh 2)  


 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - một số hình ảnh khác: 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - ảnh 1 

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - ảnh 2 

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - ảnh 3 

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - ảnh 4 

 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh 

Thiết kế kiến trúc biệt thự, nhà phố đẹp tại Hà Nội và các tỉnh - ảnh 5

 


 Thiết kế kiến trúc - nội thất biệt thự tân cổ điển đẹp, cao cấp

Thiết kế kiến trúc biệt thự: Chị Hà (Văn Quán - Hà Nội) 


 Thiết kế kiến trúc - nội thất biệt thự cao cấp tại Hà Nội và các tỉnh

Thiết kế kiến trúc biệt thự: Ông Công (Hải Phòng) 


 Thiết kế kiến trúc - nội thất biệt thự tân cổ điển đẹp, cao cấp

Thiết kế kiến trúc biệt thự: Lâu đài Thành Thắng (Ninh Bình) 


 Thiết kế kiến trúc - nội thất biệt thự đẹp tại Hà Nội và các tỉnh

Thiết kế kiến trúc biệt thự: Anh Hiệu (Thái Nguyên) 


 Thiết kế kiến trúc - nội thất biệt thự tân cổ điển đẹp, cao cấp

Thiết kế kiến trúc biệt thự: Ông Hiệp (Quảng Ninh)


 Thiết kế kiến trúc - nội thất biệt thự tân cổ điển đẹp, cao cấp

Thiết kế kiến trúc biệt thự: Ông Thi (Ninh Bình) 


 

Thiết kế kiến trúc biệt thự: Biệt phủ Chú Ba

Thiết kế kiến trúc biệt thự: Biệt phủ Chú Ba 


 Có thể bạn quan tâm:

Công ty CP Nội thất Gia Phát – GiaPhat Interior thiết kế, thi công trọn gói kiến trúc, nội ngoại thất biệt thự, thiết kế nội thất nhà phố hiện đại, chung cư, thiết kế nội thất văn phòng hiện đại, siêu thị, nhà hàng và khách sạn tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc: Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Ninh, Nam Định… Gia Phát có 15 năm kinh nghiệm với đội ngũ kiến trúc sư, họa sĩ tâm huyết, sáng tạo, uy tín. Liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí: 0868.306686.
Trân trọng !  

 Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Nội thất Gia Phát – GiaPhat Interior
Điện thoại : 0868.306686
Địa chỉ:  Nhà N06 - P.603, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Email: info@noithatgiaphat.com.vn

 


Thiết kế nội thất Biệt thự Thiết kế nội thất Biệt thự
Công ty cổ phần Nội thất Gia Phát là một đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế nội thất biệt thự. Với 15 năm kinh nghiệm cùng đội ngũ kiến trúc sư,...
Thiết kế nội thất Chung cư Thiết kế nội thất Chung cư
Chung cư với các ưu điểm như không gian thoáng mát, tầm nhìn đẹp, sạch sẽ, không khí trong lành, an ninh tốt, cả gia đình có sự gắn bó vì sống trên cùng một...
Thiết kế nội thất Văn phòng Thiết kế nội thất Văn phòng
Công ty CP Nội thất Gia Phát – GiaPhat Interior thiết kế, thi công trọn gói Nội ngoại thất biệt thự, nhà phố, chung cư, văn phòng, nhà hàng và khách sạn trên toàn...
Thiết kế Biệt thự Thiết kế Biệt thự
Công ty CP Nội thất Gia Phát – GiaPhat Interior thiết kế, thi công trọn gói Nội ngoại thất biệt thự, nhà phố, chung cư, văn phòng, nhà hàng và khách sạn trên toàn...
Thiết kế Tòa nhà văn phòng Thiết kế Tòa nhà văn phòng
Công ty CP Nội thất Gia Phát – GiaPhat Interior thiết kế, thi công trọn gói Nội ngoại thất chung cư, nhà phố, biệt thự, văn phòng, nhà hàng và khách sạn trên toàn...
Giải đáp: Bố trí nội thất theo phong thuỷ như thế nào là hợp lý? Giải đáp: Bố trí nội thất theo phong thuỷ như thế nào là hợp lý?
Thiết kế nội thất nhà ở, văn phòng, chung cư, căn hộ không chỉ dừng lại ở việc bày biện nội thất sao cho không gian sống trở nên thoải mái,...
Gửi yêu cầu tư vấn
Dự toán chi phí
Phần mềm dự toán công trình và báo giá xây dựng nhà trọn gói, khách hàng có thể tra cứu ngay tại đây:
Công ty Cổ phần 
Nội thất Gia Phát
 
Ngày thành lập: 07/11/2006.
Mã số thuế: 0102072532.
Địa chỉ:  Nhà N06 - P.603, Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Xưởng Sản xuất: Khu Công nghiệp Bình Phú, Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại : 0868.306686
Email: info@noithatgiaphat.com.vn.
Website: www.noithatgiaphat.com.vn. 
 
© Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Nội thất Gia Phát. Thiết kế bởi hpsoft.vn
Gọi ngay: 0989133020
messenger icon zalo icon